PROGRAM VJERNOSTI

LJERKA KOVAČIĆEK, MAG.PHARM., i TANJA VUJATOVIĆ, MAG.PHARM.

a) Organizator Programa vjernosti Ljekarna Ljerka Kovačićek, mag.pharm. i Tanja Vujatović,
mag.pharm. su Ljerka Kovačićek, mag.pharm. i Tanja Vujatović, mag.pharm., Radoslava Lopašića 6,,
Petrinja, 44250 Petrinja, OIB: 40961863833, koji su ujedno i Voditelj obrade.
Članovima Programa vjernosti mogu postati samo punoljetne fizičke osobe.

b) Članom programa vjernosti postaje se ispunjavanjem – pristupnice na adresi Radoslava Lopašića 6,
Petrinja.
Pristupnica sadrži potvrdu člana o prihvatu Pravila Programa vjernosti. Član potvrdom pristupnice
ujedno daje suglasnost, da svi podaci koje zahtjeva Program vjernosti da su točni i istiniti, te da je
pročitao i razumio Pravila Programa vjernosti i da je suglasan s istima.

Organizator, ujedno i Voditelj obrade će koristiti prikupljene podatke svojih članova samo u svrhu
ostvarivanja pogodnosti koje proizlaze iz Programa vjernosti.
Po ispunjavanju pristupnice, član će dobiti odgovarajuću karticu temeljem koje će prikupljati bodove i
ostvarivati pogodnosti.Sadržaj pristupnice određuje Organizator.

c) Pristupanjem programu vjernosti Član stječe pravo sudjelovanja u Programu vjernosti. Članstvo je
besplatno i za samog Člana ne stvara obvezu.
d) Organizator samostalno odlučuje u odnosu na koje artikle Član može sakupljati bodove i u odnosu
na koje artikle Član može ostvarivati pogodnosti. Iz Programa vjernosti po pitanju sakupljanja bodova
i ostvarivanja pogodnosti isključeni su receptni lijekovi, participiranje u cijeni
lijeka ili medicinskog proizvoda, medicinski proizvodi što se izdaju na teret HZZOa. Također je
isključena dječja mliječna hrana (početna i prijelazna hrana).
e) Prilikom svake kupnje artikala koji nisu obuhvaćeni isključenjem iz prethodne točke, Član ostvaruje
bodove kako slijedi:

1 € = 1 bod

(za svaki cijeli potrošeni euro, radi izbjegavanja svake dvojbe, npr.: 1.67€ se zaokružuje na 1€)
Kada Član skupi minimalno 100 bodova, tada može ostvariti 10% popusta za koji će se umanjiti iznos
kupovine kada se za to odluči Član.

Bodovi ostvareni tijekom kalendarske godine, mogu se iskoristiti najkasnije do 30.06. slijedeće godine

(radi izbjegavanja svake dvojbe kalendarska godina obuhvaća period od 01.01. do 31.12. i Član može
bodove skupljene u to vrijeme po gore navedenom pravilu zamjeniti za 10% umanjenja računa
kupovnine najkasnije do 30.06. slijedeće godine.)

Protekom 30.06. bodovi skupljeni u vremenu 01.01. – 31.12. prethodne godine se brišu i ostaju
bodovi samo skupljeni tijekom tekuće kalendarske godine.
Član stječe bodove za svaku kupnju u ljekarni Organizatora, Radoslava Lopašića 6, Petrinja.
U slučaju povrata kojeg odobrava Organizator, neovisno o pravnoj osnovi (povrat kojeg je odobrio
Organizator) Organizator pridržava pravo brisati bodove stečene kupnjom artikla koji je vraćen (tj. čiji
je povrat odobren).
Pogodnost ostvarena temeljem sakupljenih bodova može se kombinirati i zbrajati sa drugim
oblicima pogodnosti koje nudi Organizator (akcije, sezonska sniženja, itd…).

f) POSEBNE POGODNOSTI:
Organizator planira provoditi posebne pogodnosti za članove programa u kojima će se multiplicirati
bodovi.
Akcije posebnih pogodnosti bit će definirane u vremenskom razdoblju o čemu će se pravovremeno
obavijestiti članovi.
g) U postupku prikupljanja i korištenja osobnih podataka članova, Organizator postupa u skladu s
važećim propisima koji se odnose na zaštitu osobnih podataka Uredba (EU) 2016/679 Europskog
parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o
slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o
zaštiti podataka) i Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

Osobni podaci koje Član programu vjernosti stavlja na raspolaganje Organizatoru su: ime i prezime, adresa, datum rođenja, e- mail adresa.
Osobni podaci koristiti će se isključivo u svrhu provođenja Programa vjernosti, odnosno za potrebe
sudjelovanja u aktivnostima namijenjenim Članovima programa i marketinga.
Za točnost podataka isključivo je odgovoran Član.
Osobni podaci pohranjuju se u informatičkom sustavu Organizatora uz poduzimanje odgovarajućih
mjera za njihovu zaštitu. U pogledu osobnih podataka koji su dati Organizatoru, Član/ispitanik
ostvaruje pravo na:
1. Uvid u zbirku osobnih podataka u dijelu koji se odnosi na ispitanika
2. Brisanje, promjenu ili ispravak osobnih podataka (o svakoj promjeni će Ispitanik obavijestiti
Voditelja)
3. Usprotiviti se obradi u dijelu koji se odnosi na Ispitanika
4. Tražiti ograničenje obrade
5. Tražiti prijenos osobnih podataka kod drugog Voditelja obrade
6. Prigovoriti obradi u dijelu koji se odnosi na ispitanika
7. Tražiti izuzimanje od automatiziranih procesa prilikom donošenja pravnih akata

8. Povući suglasnost – članstvo (bilo kada)
Član svoja prava ostvaruje slanjem pisanog zahtjeva na adresu Organizatora ili na e-mail adresu
Organizatora, infoljekarna1963@gmail.com .
U slučaju zloupotrebe kartice Programa vjernosti, Organizator ima pravo oduzeti članu karticu ili ju
suspendirati. Ako članstvo na bilo koji drugi način prestane, Organizator će suspendirati članstvo,
također Organizator može otkazati članstvo pojedinom članu bez obrazloženja pisanom obaviješću.
U slučaju gubitka ili krađe kartice član je obvezan prijaviti nestanak kartice u sjedište Organizatora.
Članu će se dodijeliti nova kartica na koju će u tom trenutku biti prebačeni svi do tada ostvareni
bodovi.
h) Organizator zadržava pravo tumačenja postojećih pravila i promjene pravila. Organizator pridržava
pravo proširiti, ali i ograničiti sadržaj Programa vjernosti, a sve eventualne promjene biti će oglašene
na web stranicama Organizatora. S ciljem pravovremen obavještenosti o sadržaju Programa vjernosti,
Organizator savjetuje Članove da s vremena na vrijeme pregledaju web stranice Organizatora.
Pravila stupaju na snagu danom objave na web stranici https://www.ljekarna-kovacicek.hr/

PODIJELITE
LJEKARNA Lj.Kovačićek i T.Vujatović
LJEKARNA Lj.Kovačićek i T.Vujatović

LJEKARNA Lj.Kovačićek i T.Vujatović

Košarica
U košarici nema proizvoda!
Nastavite s kupovinom
0
1€ = 7.53450 kn